????????????́???????? ????????????̛́???? đ????̂̀ ????????????̂́???? ????????̛̉???? ????????????̣̂???? Đ????̂̀???? ????????̛, ????????????́???? ????????̛̃ ????́???????? ????????̆́???? ????????̛́???? ????????


????????????́???????? ????????????̛́???? đ????̂̀ ????????????̂́???? ????????̛̉???? ????????????̣̂???? Đ????̂̀???? ????????̛, ????????????́???? ????????̛̃ ????́???????? ????????̆́???? ????????̛́???? ????????????̂???? ????????????̣ ????????????̛????̛̀???????? ????????̂́???? đ????̣̂???????? ????????̉???? ????????????̀ ????̛̉ ????????????̛????̛???????? ????????̣????.
Công văn số 6278/BKHĐT-PC vừa được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông ký gửi Bộ Tư pháp ngày 17/9/20221 Trong đó có nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra ý kiến về việc sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 – quy định có tác động lớn đến thị trường bất động sản, đặc biệt là các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Tại khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 có quy định: “Điều 75. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh.

????. ????????̛̉???? đ????̂̉????, ????????̂̉ ???????????????? ????????̣̂???? ????????̂́ đ????????̂̀???? ????????̉???? ????????????̣̂???? ????????????̀ ????̛̉ ????????̂́ ????????/????????????????/???????????????? đ????̃ đ????̛????̛̣???? ????????̛̉???? đ????̂̉????, ????????̂̉ ???????????????? ????????̣̂???? ????????̂́ đ????????̂̀???? ???????????????? ????????????̣̂???? ????????̂́ ????????/????????????????/???????????????? ????????????̛ ????????????:

????) ????????̛̉???? đ????̂̉????, ????????̂̉ ???????????????? ????????????????̉???? ???? Đ????????̂̀???? ???????? ????????????̛ ????????????: ????. ????????́ ????????????????̂̀???? ????????̛̉ ????????̣???????? đ????̂́???? ????̛̉ ????????̛̣???? ????????????́???? ????????̀ ????????́???? ????????????̣???? đ????̂́???? ????????????́???? đ????̛????̛̣???? ????????̛ ???????????????? ????????????̀ ????????̛????̛́???? ????????́ ????????????̂̉???? ????????????????̂̀???? ???????????? ????????????́???? ????????????????????̂̉???? ????????̣???? đ????́???????? ????????̛̉ ????????̣???????? đ????̂́???? ???????????????? ????????̀???? đ????̂́???? ????̛̉”.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư theo hướng: “Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau:
“????. ????????́ ????????????????̂̀???? ????????̛̉ ????????̣???????? đ????̂́???? ????̛̉ ????????????̣̆???? ????????́???? ????????????̣???? đ????̂́???? ????????????́???? ????????????̀ ????????̛̣???? ????????̛́???? ???????????? ????????????̣????????, ????????̂́ ????????????̣???????? ????????̛̉ ????????̣???????? đ????̂́???? đ????̃ đ????̛????̛̣???? ????????̛ ???????????????? ????????????̀ ????????̛????̛́???? ????????́ ????????????̂̉???? ????????????????̂̀???? ????????????̂ ????????????????̣̂???? ???????????????? ???????????? đ????̣???????? ????????̉???? ????????????́???? ????????????̣̂???? ????????̂̀ đ????̂́???? đ????????”.

Nếu được thông qua, đây là một sửa đổi cực kỳ quan trọng, có thể tháo gỡ nút thắt lớn cho các dự án nhà ở thương mại khi các doanh nghiệp chỉ cần sở hữu quỹ đất “????????????̀ ????????̛̣???? ????????̛́???? ???????????? ????????????̣????????, ????????̂́ ????????????̣???????? ????????̛̉ ????????̣???????? đ????̂́????”, chứ không cần phải có nguồn gốc đất ở hoặc một phần đất ở sẽ được công nhận chủ đầu tư.
Điều này sẽ góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản, tạo lập nguồn cung dồi dào các dự án nhà ở thương mại, sản phẩm nhà ở, góp phần giảm giá nhà, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19.

Trong khi đó, việc sửa đổi “không làm phát sinh mới thủ tục hành chính” cũng như “phù hợp hệ thống pháp luật, không yêu cầu phải sửa đổi các quy định của Luật Đất đai liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, Luật Đấu thầu liên quan đến đấu thầu dự án có sử dụng đất”.

Trích nguồn : baodautu.vn

????????????́???????? ????????????̛́???? đ????̂̀ ????????????̂́???? ????????̛̉???? ????????????̣̂???? Đ????̂̀???? ????????̛, ????????????́???? ????????̛̃ ????́???????? ????????̆́???? ????????̛́???? ???????? - ????????????́???????? ????????????̛́???? d????̂̀ ????????????̂́???? ????????̛̉???? ????????????̣̂???? D????̂̀???? ????????̛ ????????????́???? ????????̛̃

Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/368240690839113/permalink/615865122743334
Đã được chia sẻ 1 lần, thích 8 lần.

Viết một bình luận